KontaktyKINSKÝ
Žďár, a.s.
IČO 46901523
ústředí
Správa lesů a zámku

Zámek 1/1
Ždár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 620 946Obchodní dům
Bezručova 39/4
Žďár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 628 861Rybářství
Dvorská 486
Ždár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 621 147   zamekzdar.cz

Lesní hospodářství


Lesy akciové společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se rozkládají na území dvou okresů Kraje Vysočina. Větší část v okrese Žďár nad Sázavou a menší v okrese Havlíčkův Brod.
        Lesní majetek tvoří jeden LHC KINSKÝ Žďár o výměře PUPFL 5 781 ha. Nachází se na území od nadmořské výšky 505 m n.m. u řeky Sázavy až po 810 m n. m. na vrcholu Žákovy hory. Celý je součástí přírodní lesní oblasti 16 – Českomoravská vrchovina. Klimaticky leží LHC v chladné oblasti /CH7/ s charakteristickým velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem. Dlouhé přechodné období mírně chladného jara a mírného podzimu. Zima je většinou dlouhá, mírná s dlouhou sněhovou pokrývkou /průměrně 100 dnů/.
        Lesní porosty jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pramení v nich 4 významné řeky – Svratka , Oslava, Sázava a Doubrava. Vodohospodářský význam oblasti podtrhuje fakt, že všechny lesní porosty jsou součástí Chráněné oblasti povrchové akumulace vod.


Nachází se zde 3 národní přírodní rezervace - Žákova hora, Radostínské rašeliniště a Dářko. Všechny jsou částmi oblastí NATURA 2000.        V lesních porostech jsou 93 % zastoupeny jehličnaté dřeviny / SM 83%, BO 4%, MD 3% , JD 2% / , 7 % tvoří listnáče / BK 5% , JV 1%, OL 1% /. Reprodukční materiál /osivo, sazenice / je přednostně zajišťován z vlastních genových základen pro BK, JD a SM.

Hlavní cíle hospodaření na lesním majetku:
  • uplatňování podrostního způsobu hospodaření s cílem dosažení přirozené obnovy porostů
  • ekonomicky únosná přeměna druhové skladby porostů
  • rozčlenění a stabilizace plošně nadprůměrně zastoupených porostů 7. a 8. věkového stupně / důsledek kalamity v roce 1930 /
  • vytvářet podmínky pro dlouhodobou produkční a ekonomickou vyrovnanost hospodaření
  • využívat technologie šetrné k přírodnímu prostředí

V lesích hospodaříme v souladu s požadavky certifikačních kritérií definovaných v dokumentech „ČESKÉHO SYSTÉMU CERTIFIKACE LESŮ“. Jsme držiteli osvědčení č. 136. Vedení se zavazuje vytvářet veškeré podmínky pro naplňování všech požadavků vyplývajících pro firmu z normy CFCS 1003:2011, revize 3."
Poskytované služby a práce:


Zajistíme sadební materiál , chemické prostředky na ochranu lesa .
Prodej sortimentů surového dříví – pilařská kulatina, vlákniny, palivové dříví .

Pro zajištění Vašich požadavků se obracejte na osoby uvedené v kontaktní kolonce našich stránek.
vstup - admini

TOPlist